dotazník životní spokojenosti

Dotazník životní spokojenosti

15. října 2006 v 19:45 | Dr.Kačaras Dimitris

Dotazník životní spokojenosti

Dotazník životní spokojenosti DŽS slouží k relativně spolehlivému zachycení individuálního obrazu celkové životní spokojenosti člověka a diferencování této spokojenosti do deseti oblastí. Dotazník vznikl v Německu, kde byl i standardizován na vzorku 2870 osob. Nyní je k dispozici české vydání této metody (v překladu a úpravě K. Rodné a T. Rodného vydalo Testcentrum Praha).
DŽS lze využít v mnoha oblastech - např. v průběhu léčby chronicky ne mocných, v sociologicky orientovaných výzkumech, v průběhu psychoterapie k hodnocení její účinnosti apod. Dotazník je určen pro dospělé a děti od 14 let.
Dotazník životní spokojenosti obsahuje 10 škál, které postihují různé složky životní spokojenosti. Každé škále odpovídá 7 položek, na něž vyšetřovaná osoba odpovídá na sedmibodové stupnici (od "velmi nespokojen(a)" až po "velmi spokojena)"). Na základě skórů dosažených v těchto škálách vypočteme index tzv. celkové životní spokojenosti. Životní spokojeností je přitom míněno individuální posouzení minulých a současných životních podmínek a perspektivy do budoucnosti.
Pro vyšetření pomocí DŽS je jako testový materiál zapotřebí pouze záznamový arch. Jeho vyplnění zabere 5 až 10 minut. Rovněž vyhodnocení je velmi rychlé. Hrubé skóry se převádějí na staniny, které se do vyhodnocovacího listu zaznamenávají graficky. Výsledkem je pak graficky znázorněný profil životní spokojenosti.

Přehled škál

1. Zdraví. Osoby s vysokou hodnotou v této škále jsou spokojeny se svým celkovým zdravotním stavem, se svou duševní i tělesnou kondicí, se svou fyzickou výkonností a odolností proti nemocem. To zahrnuje i příp. bolesti a nemoci. (Příklad položky: "Se svou fyzickou kondicí jsem ...").
2. Práce a povolání. Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny se svou pozicí v zaměstnání, se svými úspěchy a s možnostmi vzestupu. Pozitivně hodnotí jistotu své profesionální budoucnosti a jsou spokojeny s mírou požadavků a zátěže v zaměstnání. (Příklad položky: "Se svou pozicí v zaměstnání jsem ...")
3. Finanční situace. Osoby s vysokou škálovou hodnotou považují svůj příjem, výši svého majetku a svůj životní standard za uspokojující. To platí také pro zajištění existence, možnost výdělku v budoucnosti a zajištění ve stáří. Tomu odpovídá spokojenost s finančními možnostmi rodiny. (Příklad položky: "Se svým majetkem jsem ...")
4. Volný čas. Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny jak s délkou, tak s kvalitou svého volného času a své dovolené. Dobu, kterou mají k dispozici pro koníčky a pro blízké osoby, hodnotí pozitivně, stejně jako celkovou pestrost ve volném čase. (Příklad položky: "S kvalitou odpočinku ve volném čase během týdne a o víkendech jsem ...")
5. Manželství a partnerství. Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou v podstatných aspektech svého manželství, resp. svého partnerského života spokojeny s požadavky, se společnými aktivitami, s partnerovou otevřeností, pochopením a ochotou pomáhat, s něžností a bezpečím. (Příklad položky: "S pochopením, které má pro mne můj partner/moje partnerka, jsem...")
6. Vztah k vlastním dětem. Osoby s vysokou škálovou hodnotou hodnotí vztahy k vlastním dětem celkově pozitivně. Jsou spokojeny se svým vlivem na děti, se společnými aktivitami a s tím, jak si jich děti cení. Příklad položky: "Pomyslím-li na to, jak vycházím se svými dětmi, jsem ..."
7. Vlastní osoba. Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny s mnoha aspekty své osoby: se svým vzhledem, svými schopnostmi, charakterem, svou vitalitou a sebevědomím. K tomu patří také hodnocení způsobu života, který až doposud vedly, a vycházení s ostatními lidmi. Příklad položky: "Se svými schopnostmi a dovednostmi jsem ..."
8. Sexualita. Osoby s vysokou škálovou hodnotou pozitivně hodnotí svou fyzickou atraktivitu a jsou spokojeny se svou sexuální výkonností, svými sexuálními kontakty a sexuálními reakcemi. To zahrnuje možnost otevřeně hovořit o oblasti sexuality a obecně sexuální harmonii s partnerem. Příklad položky: "Pomyslím-li na soulad s partnerem v oblasti sexuality, jsem..."
9. Přátelé, známí, příbuzní. Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou spokojeny se svými sociálními vztahy, tzn. s kruhem svých přátel a známých, se svými příbuznými a se svými kontakty se sousedy. Pozitivně hodnoceny jsou sociální aktivity a společenská angažovanost a obecně četnost styků s ostatními. Příklad položky: "S kontaktem se svými příbuznými jsem ..."
10. Bydlení. Osoby s vysokou hodnotou jsou spokojeny se svými bytovými podmínkami, tzn. s velikostí, stavem a polohou bytu, s dostupností dopravních prostředků, s náklady, stejně jako obecně se standardem bydlení. Příklad položky: "S výdaji za bydlení (nájemné, příp. splátky) jsem ..."

Celková životní spokojenost

Osoby s vysokou škálovou hodnotou jsou v mnoha oblastech života nadprůměrně spokojeny. Mají-li v jednotlivých oblastech či určitých aspektech důvod k nespokojenosti, je to kompenzováno spokojeností v jiných oblastech. Oblasti práce a povolání, manželství a partnerství a vztah k vlastním dětem, které se mnoha osob netýkají, přitom byly ponechány stranou.
Zde se nabízí sedm charakteristik vašeho já. Pročtěte je a zvolte tu z nich, která nejlépe vystihuje vaši osobnost; zvolené číslo si zapamatujte (nebo zapište :o) ):

1. Jsem1- to, čemu věřím.
2. Jsem 2-to, co mohu svobodně dělat.
3. Jsem 3-to, co dovedu.
4. Jsem 4-to, co dělám.
5. Jsem 5-to, co po mně zůstane.
6. Jsem 6-to, co poskytuji.
7. Jsem 7-to, co miluji.
Zapamatujete si číslo
1. Jsem to, čemu věřím.
2. Jsem to, co mohu svobodně dělat.
3. Jsem to, co dovedu.
4. Jsem to, co dělám.
5. Jsem to, co po mně zůstane.
6. Jsem to, co poskytuji.
7. Jsem to, co miluji.
V tomto přehledu naleznete, jaká míra zralosti odpovídá názoru, který jste si vybrali; jinými slovy, na jaké vývojové úrovni se vaše osobnostní zralost nachází.
První vámi zvolený názor určuje základní nastavení vaší zralosti, druhý názor pak míru zralosti, ke které občas sklouznete (zejména ve stresu a rozladění):

2 - batole 2
4 - předškolní věk
3 - mladší školní věk
1 - starší školní věk (puberta)
7 - adolescence - raná dospělost
6 - dospělost
5 - zralá, vyrovnaná dospělost


Několik příkladů možných kombinací:
Pokud jste zvolili názor 5 a 6, svědčí to o optimální zralosti osobnosti. Nebo (a určitě nic ve zlém) - jestliže vaše volba byla 1 a 7, boj s pubertou, zdá se, ještě neskončil. A jestli jste vybrali 2 a 5, znamená to, že známky infantility ve vaší osobnosti jsou ještě výraznější. Volba 5 a 1 odpovídá charakteristice zralého člověka s občasnými výpadk
 
 

Reklama