jak myslí geniové

Jak myslí géniové

15. října 2006 v 19:50 | Dr.Kačaras Dimitris
JAK MYSLÍ GÉNIOVÉ
Archimedes ve vaně, Newton pod jabloní. Geniální myšlenky přicházejí někdy náhle. Je možné, že mozek géniů funguje jinak než většiny ostatních lidí?
Rozdíly v rychlosti mozkové činnosti skutečně existují. U některých lidí probíhá přenos informací prostřednictvím iontů v neuronové membráně o něco rychleji, než je obvyklé. Důsledkem toho vznikají nepatrné časové rozdíly, řádově desetiny mikrosekund, které se s počtem neuronů (máme jich asi padesát miliard) násobí. Dokáže-li průměrný člověk zpracovat každých sto milisekund novou informaci, výjimečný jedinec zvládne stejný úkol za osmadevadesát milisekund. Činnost mozku je tak u některých lidí výrazně rychlejší.

ROZDÍLNÁ RYCHLOST
inteligenceje souhrnem vlastností našeho organismu, přesněji řečeno proteinů se specifickou funkcí. Proč právě proteiny? Právě ony tvoří kanály, jimiž probíhá přenos informací. Tento proces zajišťují ionty v membráně neuronu. Podoba kanálů je řízena geny, a podléhá proto zákonům dědičnosti. U některých lidí probíhá přenos informací prostřednictvím iontů v membráně neuronu o něco rychleji, než bývá obvyklé. Tak vznikají v průběhu přenosu informace nepatrné časové rozdíly, řádově desetiny mikrosekund. Toto zrychlení je zdánlivě bezvýznamné, ale s počtem neuronů (v lidském těle je jich asi padesát miliard) se násobí. Dokáže-li například průměrný člověk zpracovat novou informaci každých sto milisekund, výjimečný jedinec zvládne stejný úkol za osmadevadesát milisekund. Činnost mozku je tak u některých lidí výrazně rychlejší.

VĚDOMÉ ČI NEVĚDOMÉ

Podle Tassina pracuje inteligence dvěma odlišnými způsoby. První z nich je analogický, druhý kognitivní.
Přianalogickém postupu je informace zpracována velice rychle a dokonce i bez ohledu na to, jsme-li si toho vědomi. Známý obličej rozpoznáme okamžitě, i když jde třeba o značně poškozenou nebo neúplnou fotografii. Zároveň se nám vybaví nejrůznější asociace, například barva hlasu nebo jiné vlastnosti člověka, jehož portrét vidíme.
Pro kognitivní způsob je naopak charakteristická delší časová prodleva. Jinými slovy poznání se dostavuje jako výsledek vědomého nakládání s informací. Lidé, kteří se intenzivně zabývají kognitivním zpracováním určitých úkolů, si mohou vytvořit zvláštní skupiny neuronů. Ty jsou stimulovány v daném okamžiku a mohou plnit různé úkoly, například početní. Jakmile tato centra vzniknou, fungují opět analogicky, na základě asociací, čili slouží ke srovnávání různých podnětů bez vědomí jedince. Výsledek? Namísto postupného řešení se dostavuje "náhlé prozření" a úkol je vyřešen takřka okamžitě.

VÝJIMEČNÉ SCHOPNOSTI
Příčinou tohoto jevu je skutečnost, že různé podněty jsou srovnávány i bez našeho vědomí. Lidé s výjimečnými matematickými schopnostmi nedělají nic jiného, než dobře zpracovávají informace analogickou cestou. Početní úkony prostě rozpoznávají, místo aby se trápili zdlouhavými výpočty. Podobně funguje mozek geniálního hudebníka, který je schopen rozeznat melodii i bez vědomého soustředění. Inteligentní lidé dokážou oba způsoby kombinovat a velice rychle přecházet z pomalého a vědomého kognitivního postupu k rychlému analogickému a naopak. Je však třeba dodat, že ne vše je vrozeno. Analogická činnost bývá výsledkem trpělivého kognitivního zacházení s informacemi. Mnoho lidí zná následující zkušenost: řešení nějakého zapeklitého úkolu se zjeví náhle, po několika hodinách spánku, sportu nebo odpočinku. To, co lze trochu nadneseně nazvat "osvícením", je vlastně výsledkem dlouhodobého zpracovávání informace v mozku, které probíhá bez našeho vědomí.

TVÁRNOST MOZKU

Hudební nadání člověka se projevuje nezvyklým rozšířením některých oblastí mozkové kůry. Platí to například pro planum temporale, sluchovou část umístěnou v levé hemisféře, jejíž zvětšení je příznakem absolutního sluchu. Einsteinův mozek byl v určitých částech extrémně zvětšený. Soudí se, že příslušné oblasti sloužily k číselným operacím. Změny v mozku však nezávisí jen na vrozených dispozicích. Duševní činnost má pro mozek stejný význam jako má cvičení pro svaly, a proto by náš mozek neměl rozhodně zůstávat stranou.

Kdo chce vědět víc: http://www.lacim.uqam.ca/pi /indexf.html

________________________________________

JAK ZLEPŠIT MYŠLENÍ A TVŮRČÍ POTENCIÁL

1) Pěstujte si svou zvědavost a mějte co nejširší okruh zájmů. Stále se ptejte "proč?"

2) Setkávejte se s různými lidmi jiných profesí.

3) Zajímejte se o současné i minulé vynálezy stejně jako o způsob, jakým byly objeveny.

4) Věnujte určitý čas snění. Zabýváte-li se nějakým problémem, udělejte si přestávku a nechte pracovat svoji představivost.

5) Mluvte často s dětmi.

6) Najděte si rovnováhu mezi svou fyzickou a psychickou aktivitou.

7) Procvičujte si duševní schopnosti. Hledejte co možná největší počet důsledků některé události, například co by se stalo, kdyby lidé nemuseli spát atd.

8) Zkuste hrát na nějaký nástroj, věnujte se výtvarnému umění.

9) Buďte připraveni na náhlé zvraty a stavte se k nim pozitivně.

10) Nezoufejte si, důvěřujte sami sobě a uděláte-li chybu, snažte se z ní poučit.

Devítiletý cyklus = roční období lidského života

* * *
Zákon cyklů nám připomíná, jak se kruhy a spirály času stáčejí zpátky ke svému počátku ve vzorcích a rytmech, jež se opakují donekonečna. Všude kolem sebe vidíme rytmy a cykly. Mnohé se objevují, mizí a opět se objevují, cyklí se v čase, a jak se poučujeme ze životních lekcí a stoupáme vstříc svému osudu, i jejich vzorce stoupají stále výš.
Klíč k jednomu cyklu nám nabízejí primární čísla od jedničky do devítky. S osudovým číslem se druží energie i obtíže, které si uchováváme po celý život, ovšem kromě toho zažíváme také pravidelné postupující cykly, a to prostřednictvím jejich energií. Rok, kdy jsme se narodili, se váže k hlavnímu smyslu našeho života; roku následujícího prožíváme energii dalšího vyššího čísla a tak dále až k devítce, kdy začínáme nový cyklus. A tak nejenže žijeme ve znamení svého osudového čísla, ale navíc pociťujeme mocný vliv čísel roků v rámci devítiletého cyklu našeho života a každý ten rok s sebou nese další svízele a příležitosti.
Konečný součet svého osudového čísla zjistíte součtem všech čísel data narození (den + měsíc + rok) a výsledné dvoumístné číslo opět sečtete, dostanete číslo mezi 1 až 9. Při výpočtu své pozice v devítiletém cyklu nahradíte rok narození rokem, v němž se nacházíte. V letošním roce si ke dni a měsíci svého narození připočtete číslo 6 (2+0+0+4) a nahlédnete do následující charakteristiky devítiletého cyklu:
  1. KREATIVITA A SEBEDŮVĚRA: První rok cyklu je rokem kreativity, zasévání semen, rokem novosti, rokem, kdy se v sebedůvěře otvíráme novým příležitostem. Klíčky už vyrážejí, ale dosud se ještě neprodraly hlínou ke světlu. Tohle může být období plánování i pěstování, rozhodnutí i kreslení map. Rovněž to někdy znamená návrat do škol, další výcvik v nějaké dovednosti nebo přesun na nové místo - možnost začít něco znova. V časném jaru začíná sníh teprve tát.
  2. SPOLUPRÁCE A ROVNOVÁHA: Druhý rok potřebují semena pomoc a působení ostatních faktorů - potřebují slunce, zeminu a vodu. V našem životě druhý rok znamená, že nějak pracujeme s ostatními lidmi, nacházíme své hranice a z hlediska vztahů s okolím definujeme sami sebe v rámci další práce a činnosti. Vytváříme si nová pouta, svazky a podpůrné sítě. Země se otepluje.
  3. VYJÁDŘENÍ A CITLIVOST: Třetího roku semena pronikají skrz hlínu k slunečnímu světlu; to značí čas viditelnosti a obezřetného růstu. Výhonky jsou dosud zelené a křehce zranitelné. Toto období může přinášet pocit zranitelnosti, leckdy vyvstanou pochyby: "Dokážu to?" Náš horizont se rozšiřuje - vidíme a prožíváme víc. Jaro končí.
  4. STABILITA A POSTUP: Nastává čtvrtý rok. Výhonky sílí, tloustnou a zapouštějí kořínky hlouběji do půdy. Je čas vypěstovat si stabilitu: kritická fáze - doba, kdy se ujišťujeme, že naše kořeny jsou silné. Tohle je období přezkoumávání a reflexe, období, kdy se dohánějí resty, období, kdy znovu formujeme vlastní síly a přesvědčujeme se, že jsme při přípravě nic nevynechali. Léto už čeká za rohem.
  5. SVOBODA A KÁZEŇ: V pátém roce cyklů začínají stromy kvést a vábit k sobě další život - ptáky, včely a lesní živočichy. A stejně tak je to i s naším životem: pokud byla naše práce důkladná a padla na živnou půdu, pokud jsme prostřednictvím své práce jaksepatří zužitkovali první čtyři roky, nastává pro nás nyní čas příležitostí, mnoha možností a rozhodnutí. Sad začíná nést první plody. Tohle je období oslavy. Léto je tady.
  6. PŘEDSTAVA A PŘIJETÍ: Rok šestý, to je čas vracet, podělit se o sklizeň se všemi těmi, kdo budou pojídat ovoce stromu, čas nalévat s pocitem povinnosti a vznešené představy, čas podělit se o štěstí. Nastala doba hojnosti a štědrých darů, ale také doba přijímat a uvědomovat si širší dosah toho, co je, co se má stát a co na nás čeká. Léto se chýlí ke konci.
  7. DŮVĚRA A OTEVŘENOST: Sedmý rok nastává čas pro vděčnost, protože se upamatováváme na Zdroj veškerých plodů všech stromů. Bez ohledu na cíl, k němuž směřujeme, je čas radosti a uvolnění, čas pohlédnout zpátky a poučit se z let, jež máme za sebou: tvořivý podnět roku prvního, spolupráce roku druhého, třetí rok a překonání zranitelnosti a pochyb, sbírání sil a upevňování příznačné pro rok čtvrtý, sklizeň pátého roku a šestý rok a dělení se o úrodu. K tomu se nyní přidružuje vděčnost za všechno, jelikož vidíme, jak se předchozí úkoly zasloužily o současnou chvíli. Podzim přichází.
  8. HOJNOST A MOC: Rok osmý přináší těm, kdo jsou ochotni poslouchat a sklízet úrodu, hojnou odměnu za předchozích sedm let. Úroda přímo odráží kvalitu všeho, co bylo předtím. Strom je nyní vysoký a silný, vyzrálý a cenný a je připraven na sklizeň. Podzimní listí září jako zlato, jako duha, začíná foukat vítr změny, jenž ohlašuje dny sklonku podzimu.
  9. CELISTVOST A MOUDROST: Tento rok devátý je rokem završení, tichého usebrání, jež vede k moudrosti - čas pohlédnout zpátky a pochopit, že všechny cykly končí a potom znovu začínají. Pevné připoutání k věcem tady nikdy není nic platné, jelikož všechno pomíjí; podzim skončil a nyní nastala doba, kdy je třeba zaorávat kořínky a obracet půdu, abychom na počátku dalšího jarního cyklu mohli začít pěstovat nanovo, se znovuvzkříšenou nadějí a energií; a tentokrát nový cyklus vylepšíme díky moudrosti, kterou jsme až dosud získali. Hořkosladká přítomnost zimy s sebou přináší období niterného ztišení a nehybnosti a my čekáme, až zase přijde světlo.
Když si prohlédnete cykly, asi si povšimnete, že první roky často přinášejí nějaký nový počátek a roky ve znamení devítky ještě častěji dovádějí něco ke konci. Může to odpovídat více či méně přesně, ale asi si všimnete, že mezi "prvními", "druhými" atd. roky existuje podobnost: objevují se podobné druhy událostí nebo vlivů. Pokud si nad těmito věcmi analyticky zauvažujete, můžete začít lépe rozumět rytmům a cyklům svého života - spatříte jistou perspektivu, která vám snad napomůže, abyste vycítili, jaké tendence, energie či příležitosti před vámi vyvstanou v následujících letech.
Pozorování rytmů a vzorců našeho života má tu cenu, že pokud dokážeme synchronizovat své osobní touhy s nadosobními silami a rytmy, můžeme využít síly dobrého načasování, a jak plujeme s proudem řeky času a jemně se vylaďujeme na svět přírody, dokážeme se popovézt vpřed na hřebeni každé energetické vlny.
Test osobnosti
Tento test je pro tebe, nečti si odpovědi, dokud ho nedokončíš. Podváděl bys pouze sám sebe a výsledky by tě už tolik nepotěšily. Jedná se o zajímavý typologický test.
Zkus to, a POSTUPNĚ posouvej stránkou po jednotlivých instrukcích. Uchovej si tento test pro sebe a pošli ho dále svým přátelům (včetně mě). Moje body jsou uvedeny v předmětu této zprávy. Nenakukuj dopředu, ale posouvej textem tak, jak budeš odpovídat na otázky. Odpovídej na to, jaký(á) jsi nyní, nikoliv jaký(á) jsi byl(a).
Připrav si papír a propisku nebo tužku.
Toto je prý opravdový test, který je dnes podáván zaměstnancům v mnoha velkých korporacích. Napomáhá jim k zlepšení porozumění pro stávající i potencionální zákazníky.
Je to pouze 10 prostých otázek, tak začni psát a užij si veselé výsledky.
Nyní můžeš začít...
1. Kdy se cítíš nejlépe?
a. ráno
b. během odpoledne a v podvečer
c. pozdě v noci
2. Obvykle chodíš:
a. spíše rychle, dlouhými kroky
b. spíše rychle, krátkými svižnými kroky
c. méně rychle, vzpřímeně, s rovným pohledem
d. méně rychle, s pohledem k zemi
e. velmi pomalu
3. Když mluvíš s lidmi:
a. stojíš se zkříženýma rukama
b. ruce máš spjaté
c. jednu či obě ruce máš založené po boku
d. dotýkáš se osoby, ke které mluvíš
e. pohráváš si s uchem, mneš si bradu nebo uhlazuješ vlasy
4. Když odpočíváš, sedíš s:
a. nohama pokrčenýma v kolenou, srovnanýma na stranu
b. překříženýma nohama
c. nohama nataženýma či napřímenýma
d. jednou nohou složenou pod sebou
5. V případě, že tě něco opravdu pobaví, tvou reakcí je:
a. velký vděčný smích
b. smích, avšak nikoliv tak hlasitý
c. spíše dušený smích
d. rozpačitý úsměv
6. Při příchodu na večírek nebo jinou společenskou akci...
a. vstoupíš s hlasitým pozdravem, aby si tě všichni všimli
b. pozdravíš tišeji a hledáš někoho známého
c. velmi tiše pozdravíš, a pokoušíš se zůstat bez povšimnutí ostatních
7. Ve chvíli kdy se velmi soustředíš na těžkou práci a někdo tě vyruší:
a. uvítáš pauzu
b. budeš se cítit nesmírně podrážděně
c. něco mezi těmito extrémy
8. Které z následujících barev máš nejraději:
a. červená a oranžová
b. černá
c. žlutá nebo světle modrá
d. zelená
e. tmavě modrá nebo fialová
f. bílá
g. hnědá nebo šedá
9. Bezprostředně před usnutím ležíš:
a. rovně na zádech
b. rovně obličejem dolů na břiše
c. na boku, nepatrně zkroucen
d. s hlavou na jedné paži
e. s hlavou pod přikrývkou
10. Často se ti zdá, že:
a. padáš
b. bojuješ nebo zápasíš
c. někoho hledáš
d. létáš či plaveš
e. máš bezesnou noc
f. tvé sny jsou vždy příjemné
BODY:
01. (a) 2, (b) 4, (c) 6
02. (a) 6, (b) 4, (c) 7, (d) 3, (e) 5
03. (a) 4, (b) 2, (c) 5, (d) 7, (e) 6
04. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 1
05. (a) 6, (b) 4, (c) 3, (d) 5
06. (a) 6, (b) 4, (c) 2
07. (a) 6, (b) 2, (c) 4
08. (a) 6, (b) 7, (c) 5, (d) 4, (e) 3, (f) 2, (g) 1
09. (a) 7, (b) 6, (c) 4, (d) 2, (e) 1
10. (a) 4, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 6, (f) 1
Nyní si sečti všechny body:
NAD 60 BODŮ:
Ostatní tě vidí, jako někoho, s kým by měli jednat opatrně. Vypadáš jako nafoukaný(á), egocentrický(á) a příliš dominantní. Možná tě ostatní obdivují, přejí si tě předčít, ale ne vždycky ti věří, jelikož mají obavy, příliš se s tebou sdružovat.
51 AŽ 60 BODŮ:
V očích ostatních jsi radostný(á), vysoce nestálý(á), poněkud impulzivní povahy. Přirozený vůdce činící rychle svá rozhodnutí, avšak ne vždy nejlépe. Vidí tě jako odvážného(ou), dobrodružného(ou) a někoho, kdo všechno jednou zkusí; dokážeš využít příležitosti a vychutnat si dobrodružství. Vždy bavíš své okolí svojí vyzařující dobrou náladou.
41 AŽ 50 BODŮ:
Ostatní tě vidí jako čerstvého(ou), živého(ou), pohledného(ou), zábavného(ou), praktického(ou) a vždy zajímavého(ou), někoho, kdo je neustále v centru pozornosti, ale dostatečně vyváženě, nesobecky. Také tě považují za hodného(ou), ohleduplného(ou) a často trochu příliš štědrého(ou) s porozuměním; někdo, kdo je vždy obveselí či jim pomůže.
31 AŽ 40 BODŮ:
Ostatní tě vidí jako citlivého(ou), obezřetného(ou), pečlivého(ou) a praktického(ou). Též jako chytrého(ou), nadaného nebo talentovaného, ale nenáročného. Nové přátelé si neutváříš tak rychle a snadno, ale jsi velmi solidní přítel a očekáváš stejnou solidaritu od druhých. Ti, kteří tě opravdu poznají si uvědomují, jak je těžké otřást tvou důvěrou, avšak stane-li se tak, překonáváš to velmi dlouho.
21 AŽ 30 BODŮ:
Přátelé tě vidí jako pilného(ou) a puntíčkářského(ou). Také velmi obezřetného(ou), nesmírně opatrného(ou), pomalého(ou) a stále pracující(ho). Jistě by je opravdu překvapilo, kdybys někdy učinil(a) něco impulzivního či absolutně bez rozmyslu, neboť spíše očekávají, že prověříš všechno ze všech možných stran a obvykle to zamítneš. Domnívají se, že takovéto reakce jsou částečně způsobeny tvojí opatrnou povahou.
MÉNĚ NEŽ 21 BODŮ:
Lidé si o tobě myslí, že jsi stydlivý(á), nervózní a nerozhodný(á), někdo kdo potřebuje dohled, kdo vždy chce někoho jiného pro rozhodování a kdo nechce být zapleten do jakékoliv záležitosti či vztahu. Vidí tě jako úzkostlivého člověka, který vždy vidí problémy i tak, kde žádné nejsou. Většinou připadáš lidem nudný, pokud tě dobře neznají.
 
 

Reklama