Jak to žačalo

Jak to začalo

15. října 2006 v 19:56 | Dr.Kačaras Dimitris

JAK TO ZAČALO

(věnováno mé ženě a mým dětem-Kristýně a Tomovi)
autor: Dimitris Kačaras Dr.Med.
Před mnoha miliony lety než se vyvinul člověk došlo k velmi drastickým změnám Země, mnoho živočišných druhů vymřelo a zůstali jen ti co měli nejrychlejší adaptaci organismu na náhlé vzniklé změny. Ne již ve stovkách milionů let v poklidu a teploučku, ale teď v milionech či stovkách tisíc let museli se někteří živočišné druhy změnit a přizpůsobit se novým klimatickým podmínkám.
Ostatní rychle vymřeli!
Něco dramatického se stalo s naší planetou -Země ochladla, zrychlila svůj pohyb , změnila sklon své osy,poklesl tlak i obsah kyslíku v ovzduší-změnili se klimatické podmínky na celé planetě.
Přeživši některá zvířata ze souše se vrátila zpět do moře nebo ta která zůstala na souši musela zase prodělat takové orgánové i hormonální změny, které zaručily pokračování života na souši.
Přesto dochází k vymizení téměř celého vývojového stromu života.
Všichni živočichové jsou pod velkým exogenním tlakem ze kterého není úniku-
STRACH ZE SMRTI bylo ústředním tématem naší planety. Země stála před zánikem. Žit dál, ale jak přežít?
Aby náš předchůdce mohl přežít: musel rychle zvednout hlavu a postavit na dvě dolní končetiny-aby viděl zavčas přicházející pohromu či pro potravy aby ji mohl snáze získat. Tyto změny musely nastat velmi rychle,protože se jeho pánev i klouby kyčelní i kolení nedokázali vyrovnat.Jsou dnešním zdrojem našich nemocí pohybového aparátu.
Uvolněné přední končetiny:
našli i jinou funkci než k chůzi a k jídlu.
Klima se nelepšilo a podmínky na Zemi nebyly zrovna růžové..Přežít dokázali jen ti nejsilnější a to jen v malých skupinách. Museli vytvořit něco co jim dalo šanci přežít či zvítězit. Volba svobodné horní končetiny , byl zásah do černého.
Ruce začaly sloužit jako nástroj. Změnou účelu funkce rukou došlo k velmi rychle aktivaci druhé signální soustavy, ale i to nestačilo,aby naši předci úspěšně přežili,současně mezidruhově nebezpeční.Strach ze všeho je nutil k velké ostražitosti.
Pohyby horních končetin a odstrašující pohyby a skřeky však vedli brzy k prostředku rychlého dorozumívaní se mezi sebou.Skupinové soužití a rychlé množení vedlo k dalšímu kroku přežití našeho druhu.
Monotoní zvuky a výkřiky se staly nejen projevem dorozumívaní, ale také i prvním krokem spirituality pračlověka.
Pak již stačil krůček k vytvoření prvních slabik, slov, vět. A opravdu na počátku všeho bylo slovo.
Ano zručná ruka a řeč se stala obrovským katalyzátorem vývoje člověka Neúprosný tlak na rozvoj CNS spjatý s zachováním života vede ke stimulaci emocionální inteligence a následně vzniku písma.
Emoce jsou hybným moment vzniku písma.
Vzhledem ke krátkému životu našeho prapředka, které bylo protkáno bolesti, hladem, umíráním musela adaptace pokračovat velmi rychle čas byl proti všem.Periodická kataklysmata nedávali našemu předku si odpočinout.
Tvrdé životní podmínky vedli k lepší a rychlejší adaptaci práci horní končetiny zejména ruky, zlepšení stability kostry a zlepšení funkce mozku-předání informace.
Informace se zapisovaly do podvědomí člověka - emotivní zážitky, sny, představy vedli Adama k rozvoji intuice i logického myšlení a ingteligence.
Inteligence se rozvíjela dvěma odlišnými způsoby. První z nich je analogický, druhý kognitivní.
Při analogickém postupu je informace zpracována velice rychle a dokonce i bez ohledu na to, jsme-li si toho vědomi. Známý obličej rozpoznáme okamžitě, i když jde třeba o značně poškozenou nebo neúplnou fotografii. Zároveň se nám vybaví nejrůznější asociace, například barva hlasu nebo jiné vlastnosti člověka, jehož portrét vidíme.
Pro kognitivní způsob je naopak charakteristická delší časová prodleva. Jinými slovy poznání se dostavuje jako výsledek vědomého nakládání s informací. Lidé, kteří se intenzivně zabývají kognitivním zpracováním určitých úkolů, si mohou vytvořit zvláštní skupiny neuronů. Ty jsou stimulovány v daném okamžiku a mohou plnit různé úkoly, například početní. Jakmile tato centra vzniknou, fungují opět analogicky, na základě asociací, čili slouží ke srovnávání různých podnětů bez vědomí jedince. Výsledek? Namísto postupného řešení se dostavuje "náhlé prozření" a úkol je vyřešen takřka.
Vývoj se díky rozvoji emotivního myšlení a dělbě práce urychloval docházelo k prvnímu ukládání informací-kresby.
Ano dalším důležitým vývojovým skokem bylo písmo.
Nastával čas klidu kdy země byla v klidu.
Ale změny člověka byly tak rychle, že si tělo i CNS/centrální nervová soustava/ nedokázali plně vytvořit symbiosu.
Mysl předběhla tělo , vzpřímený postoj předběhl antropogenetický vývoj našeho prapředka. Lidé zvykli na své doprovodné emoce, které ventilovali na přírodu proti vnejší hrozbě teď obrací proti sobě.
Začíná období Kain a Abel. Nastává lidská degradace vývoj se obrací.
Co se stalo s naší kostrou?
Jaké změny musela cca za 5milionů let prodělat?
Co se stalo z mozkem, že nedokáže plně koordinovat funkci celého těla a v důsledku toho jsme často nemocní a předčasně umíráme?
Strach je silnější než nemoc,strach zabíjí.
Umění zvládnout strach - je to cesta?
Víra a naděje je spojená s láskou a musí být naplněná skutky., která změní budoucnost
Modlitby jako cesta uvolnění strachu
Ve vnějším JÁ - vědomí člověka existují rozmanité obavy. Někdo má strach, že nesplní požadavky, které na něj klade sám život. Někdo má strach z nemoci nebo ze smrti.
I když své obavy potlačujeme, přesto existují v našem podvědomí jako energie. Vyskytují se jako blokády ve našem éterickém, astrálním a mentálním těle.
Evoluce?
Charles Darwin ve své knize "O původu druhů" vysvětluje teorii evoluce všech druhů živých organismů na Zemi na základě přirozeného výběru. Podle této teorie druhy časem postupně vykazují malé odchylky v podobě a stávají se novými druhy.
Pokud je Darwinův názor pravdivý, pak bychom v pozorované historii lidstva byli schopni vidět více a více nových druhů.
K tomu však nedošlo.
Vedle evoluce hmotných forem védská indická literatura popisuje ještě další evoluční proces - týkající se vědomí. Jednotky vědomí v tělech všech druhů jsou nezničitelné a kvalitativně totožné jedna s druhou, ale přesto projevují určitý rozsah schopností v závislosti na konkrétních charakteristikách hmotných forem, které obývají.
Védy popisují evoluci vědomých jednotek transmigrací z nižších do vyšších druhů, jako například z opice do člověka.Védská literatura tedy popisuje dva evoluční procesy: evoluci forem a evoluci vědomí.
Evoluce forem postupuje z vyšších do nižších druhů a evoluce vědomí z nižších do vyšších druhů.
Na základě prožitých emocionálních traumat, stresů, strachu, bolesti nebo nepříjemných zážitků si člověk vytváří v mysli tzv. "bílé skvrny", energetické bloky. Tyto slepé skvrny mu později znemožňují v určitých okamžicích svobodně myslet - současnou situaci vnímá jakoby skrze prožitý stresující zážitek, a tak nevidí žádné další možnosti. V dané situaci tak vlastně nepřemýšlí, jen reaguje na základě negativních zkušeností, na které třeba už dávno zapomněl. Vždy se totiž vracíme k té bolesti, kterou jsme prožili a všechny ty potlačené pocity ve stále se opakujících nebo podobných situacích prožíváme znovu a znovu.
STRES
Velké zatížení organizmu, nenadálý úlek, nebezpečná situace ale i zcela banální drobnost, každá z těchto situací může mít trvalé následky, pokud náš obranný systém vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok. Stres není fyzického původu, tkví v psychice.
Nejde o to, co děláme, ale jak se při tom cítíme. Stres je negativní emocionální reakce na životní události. Naše pocity řídí limbický systém, který patří mezi vývojově nejstarší centra mozku. Propojením nervové soustavy na žlázy s vnitřní sekrecí, uvolňující hormony, dochází k fyziologickým změnám. Výsledkem dlouhotrvající negativní emoce je toxicky zvýšená hladina stresových hormonů v těle, která nepříznivě ovlivní celý organizmus.
V levé mozkové hemisféře máme oblast SIP, (společnou integrální plochu), která neustále porovnává nové informace z vnějšího prostředí s informacemi uloženými v paměti. V naší individuální paměti je uložena každá vteřina od početí do současnosti.
Naše tělo neustále monitoruje situaci všemi smysly, zaznamenává polohu a napětí svalů, činnost orgánů, vyhodnocuje pocity i mentální zkušenost v podobě systému přesvědčení. Takto komplexně uložené informace jsou vyhodnoceny podle spoluprožité emoce jako bezpečné nebo naopak nebezpečné. Vyhodnotí-li SIP určitý okamžik jako nebezpečný, uloží do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely. Může to být přesná poloha svalů, směr pohledu očí, ale například i vůni, kterou právě zaznamenal čich, či dotyk, který zaznamenal hmat. Informací je mnoho a zůstávají zaznamenány proto, aby SIP mohl napříště podobnou nebezpečnou situaci včas rozpoznat a uchránit nás před hrozícím nebezpečím. V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek přežití, dnes však často přináší trvalé psychosomatické problémy.

Jak tedy žít?
Pokud se chceme dožít vysokého věku při zachování všech kvalit života, dodržujme tyto zásady:
-vyhýbejme se stresu,
-mějme pozitivní přístup k životu,
- přiměřeně se věnujme sportu,
- jezme vyváženou přírodní stravu.
- Klid a optimismus jako elixír mládí
-Jezte méně-Vynechejte večeři
- Vydatně spát
Střídmá strava, přiměřený pohyb a klid s rozvahou nám podle profesora Axta mohou ušetřit hodně životní energie. Menší, ale pravidelné úspory dosáhneme, pokud budeme:
· vydatně spát
· vyhýbat se zbytečnému chladu, tělo pak musí na udržení stálé teploty vydat víc kalorií (v chladných dnech nemáme ani spát při otevřeném okně)
· nedopřávat si příliš často životabudiče, jako je káva, kouření nebo pití alkoholu
·
  1. Nikdy v životě nespěchej
    Vykonávej vše pozvolna, ber vše klidně a dopřej si tolik času, kolik potřebuješ. Své žáky nabádal, aby stále dbali na to, aby bylo jejich srdce klidné, aby seděli tiše, jako želva, chodili tak čile jako pták a spali tak tvrdě jako pes.

    2. Vyhýbej se extrémním emocím
    Prudkým citovým bouřím by se měl člověk vyhýbat, především když je starší. Nic neokrádá tělo tak rychle o energii a nic tak nenarušuje harmonii vnitřních orgánů jako prudké citové výlevy. Ucpávají totiž tři stanice odstraňování jedů - ledviny, játra a plíce.

    3. Cvič denně/ čchi-kung/-energetizující cviky
Člověk by měl pravidelně cvičit čchi-kung. Délka a intenzita takového terapeutického programu přitom nejsou tak důležité jako pravidelnost, pokud cvičení vybral mistr čchi-kung.

 
 

Reklama