Příklad: KP u nás

Příklad: KP u nás

20. února 2007 v 8:00
NÁVRH např. vytvořit DP(komunitní plán) pro 4 hlavní cílové skupiny:
1.SKUPINA PRO SENIORY
2.SKUPINA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
3.SKUPINA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
4.SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI, DROGY A ETNICKÉ MENŠINY
Organizace participující na kom.plánu:
Městský úřad -odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Dům s pečovatelskou službou, Městská nemocnice, Centrum pro zdravotně postižené, Klub aktivního stáří, Klub seniorů, Charitní domov, Domov - penzion pro důchodce…. atd.
Návrh :
komunitního plánu péče za účelem vedení procesu konzultací o rozvoji a útlumu sociálních služeb a programů v dané oblasti např.v letech 2004, 2005, 2006. Návrh musí byt vytištěn a následně by s ním měla být seznámena široká veřejnost a vyzvána k aktivnímu zapojení do procesu konzultací.
Smyslem celého projektu je dát co největšímu počtu občanů z celého regionu možnost ovlivnit řešení problémů jejich každodenního života, v tomto případě sociálních služeb ,. Do procesu bude zahrnuta politická reprezentace města, odborná veřejnost.
Cíle:
1. středem pozornosti je klient a jeho potřeby
2. flexibilita nabídky služeb dle potřeb klienta
3. zajištění a rozšíření sociálních služeb
-. podpora politické reprezentace - sociální služby jsou jednou z priorit .
- nalezení nových zdrojů financování služeb
-. rozšíření spolupráce v regionu
4. plnohodnotné využití volného času -
rozvoj duševního a fyzického zdraví
5. systematické vzdělávání personálu
6. denní stacionáře …
- zapojení seniorů a zdravotně postižených občanů do společenského života
-odvrácení dopadu osamělosti a nepotřebnosti občanů
- zvýšení zájmu ze strany veřejnosti
7. zvyšování kvality života
8. informovanost obyvatelstva o sociálních službách
-. rozvoj dobrovolnické činnosti
- zmapování potřeb občanů
9. podpora programů sociálně :
právního poradenství
10. snižování nezaměstnanosti
SLABÉ STRÁNKY OHROŽENÍ cíle:(hrozby)
1. nebezpečí nedostatku finančních prostředků na provoz
a. snížení kvality a kvantity služeb v důsledku nedostatku financí
b. absence zařízení nebo nevyhovující stávající objekty
2. sociální služby nebudou prioritou politické reprezentace
3. nedostatečná kvalifikace personálu - přemíra administrativy
4. nedostatečná koordinace práce - absence supervize
5. absence pro-rodin
Opatření, která vedou k naplnění cíle :
-odborná pomoc nemocným i pečujícím
rodinám, zajišťována týmem Mobilního hospice
( především léčba a monitorování bolesti,
dušnosti a dalších fyzických symptomů, ale
také úzkosti, strachu. deprese a bezmoci)
-nácvik ošetřovatelských dovedností v rodině
-podpora v náročných situacích, především
v době bezprostředně při a po úmrtí, člena
rodiny
-psychická podpora (doprovázení) nemocného a
pečujících rodin dobrovolníky
-edukace dobrovolníků
-přednášková činnost pro lékaře
 
 

Reklama