Rodina

úloha komunitní sestry v rodině

27. února 2007 v 20:50 | MUDr. K a č a r a s Dimitris
Rodina je základní sociální jednotka společnosti.
A-Charakteristika:
  • Je základní sociální systém-skupina lidí, kteří jsou na sobě sociálně závislí
  • Je kulturní systém-hierarchie hodnot a kulturní dědictví
B- Struktura a funkce rodiny:
  • Struktura-hierarchie členů
  • Funkce-podle potřeb členů
C- vývojové stadia rodiny:
1. začínající rodina: od uzavření manželství do narození prvního dítěte
vývojové úlohy(VU): -založení vzájemně uspokojivého vztahu
-plánování rodiny
2. ranné rodičovství : od narození dítěte do 3O měsíce života
VU: -založení stabilní rodinné jednotky
-sladění konfliktů ve vývojových otázkách
-usměrňování vývoje člena rodiny
3. rodina s předškolákem: od 2,5 do 5 roků dítěte
VU:-plánování druhého dítěte
-výchova děti
-začínající separace od dítěte
4. rodina se školou povinným dítětem: 6-13 roků
VU:-separace od dítěte ve větší míře
-podpora edukace a socializace
-udržení a podpora manželského svazku
5. rodina s adolescentem: 13 až 20 let
VU:-udržení manželského svazku
-vývoj nových komunikačních kanálů
-udržení standartů rodiny
6. zakládání nových rodinných svazků-odchod děti z domova
VU:-podpora nezávislosti
-integrování nových členů do rodiny(nevěsta..)
-hledání kvalitativně jiných vztahů
- hledání nových zájmů
-pomoc v procesu stárnutí
7. rodina ve středním věku-odchod posledního dítěte až do důchodu
VU:-aktivní odpočinek
-vytváření zdravého prostředí
-udržení a utváření uspokojivých vztahů mezi rodiči a dětmi
8. rodina ve starším a vysokém věku:důchod až smrt
VU:-udržení uspokojivého životního stylu
-přizpůsobení se sníženým nárokům na příjem
-vypořádání se ztrátou partnera
model prevence péče o rodinu:
fáze činnosti:
· biologické faktory
· prostředí (fyzikální, psychologické, sociální)
· životní styl
· zdravotnický systém
Komunitní sestra by měla -odhadnout v jakém vývojovém stadiu se nachází rodina.
-zda byly splněny předchozí vývojové úlohy
-provést šetření a náprava a resocializaci člena rodiny
ošetřovatelské diagnosy:
informace získané z posouzení rodiny -slouží k rozhodnutí jakým způsobem provést intervenci v rodině. Diagnosy se posuzují ve vztahu k rodině a jednotlivci, tak aby se snížilo riziko vzniku rozvoje nemoci nebo specifického problému.
Kasuistika:
3Oletá žena,počtvrté těhotná, riziková nechtěná gravidita,hypertense. Má již 3 děti-13.-1O.-6leté
13letý syn má absence ve škole.
Žena trpí poruchami spínku, depresemi, plačtivostí.
Atmosféra v rodině je napjatá důsledku neefektivní komunikace mezi rodiči i mezi dětmi, zejména 13 synem. Otec pracuje na 2 směny, aby uživil celou rodinu.Je vyčerpaný a trvale podrážděný. Nedostatek financí. Výrazně stresovaný. Manželka se uzavírá sám do sebe,přejídá se. Otec křičí na děti.
Na základě získaných údajů je možné stanovit ošetřovatelské diagnosy:
· změna stravovacích návyků u ženy s rizikem HN., gravidity
· zvýšená hladina stresu z neefektivní komunikace mezi manželem a ženou a dětmi
· neschopnost manžela plnit finanční potřeby rodiny ve spojitosti s příchodem čtvrtého dítěte
· potřeba lepšího plánování rodiny
· potřeba změn úloh v rodině s příchodem nového člena rodiny
Z ošetřovatelských diagnos a údajů získaných při posuzování rodiny sestra vypracuje plán na upevnění zdraví komunity.
1. primární prevence:-péče o novorozence,-péče o matku v rodině i těhotenství,-během šestinedělí,- pomoc ve vývojových stádiích rodiny, péče o sourozence, edukace při správné výživě a stravování, vytváření nových komunikačních kanálů mezi ženou a manželem a dětmi.
2. sekundární prevence: prostředník mezi členy rodiny, kontakt se školou ohledně syna.
3. terciální prevence:
plánované rodičovství- osvěta, někdy velké rodinné potíže vedou k rozvodu
,pomoci při překonání rozvodového řízení a zabezpečení sociálního prostředí pro děti, komunikace s babičkou, či dědečkem…
Hlavní cíl je dovést rodinu k samostatnosti.
 
 

Reklama