Věstník MZ ČR,částka 9,2004

Věstník MZ ČR,částka 9,2004

20. února 2007 v 7:50
Ošetřovatelství je systém typicky ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodin a skupin, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu.
Ošetřovatelství je zaměřeno zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
Ošetřovatelství se tím významně podílí na prevenci, diagnostice, terapii i rehabilitaci. Sestra pomáhá jednotlivci i skupinám, aby byli schopni samostatně uspokojovat základní fyziologické, psychosociální a duchovní potřeby. Vede nemocné k sebepéči, edukuje jejich okolí v poskytování laické péče. Nemocným, kteří o sebe nemohou nebo nechtějí či neumějí pečovat, zajišťuje profesionální ošetřovatelskou péči.
Cíle ošetřovatelství
Hlavním cílem ošetřovatelství je vhodnými metodami systematicky a všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. Při dosahování tohoto cíle sestra úzce spolupracuje s lékaři a dalšími kategoriemi zdravotnických a jiných odborných pracovníků, především s fyzioterapeuty a ergoterapeuty, sociálními pracovníky, dietními sestrami apod., které mají zpracovány samostatné koncepce svých oborů.
Mezi hlavní úkoly sestry patří :
- pomáhat jednotlivci, rodině, skupinám dosáhnout tělesného, duševního a sociálního zdraví a pohody v souladu s jejich prostředím,
- vytvářet z člověka aktivního účastníka péče o vlastní zdraví,
- podporovat soběstačnost člověka v péči o sebe sama
- provádět prevenci onemocnění
- spolehlivě zajišťovat ordinace lékaře
- snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet komplikacím
- nacházet a uspokojovatpotřeby osob s porušeným zdravím, lidí zdravotně postižených, lidí s nevyléčitelným onemocněním.
Charakteristické rysy ošetřovatelství
Pro realizaci uvedených úkolů musí mít ošetřovatelství tyto charakteristické rysy:
a) sestra poskytuje aktivní péči
b) ošetřovatelská péče je poskytována individualizovaně
c) ošetřovatelská péče je založena na vědeckých poznatcích
d) sestra chápe nemocného komplexně jako biologický, psychosociální a duchovní celek,
e) ošetřovatelskou péči poskytuje ošetřovatelský tým složený z několika typů různě kvalifikovaných pracovníků
f) ošetřovatelská péče má preventivní charakter.
3. Pracovníci v oboru a jejich vzdělávání
Ošetřovatelskou péči podle uvedené koncepce zajišťují nádledující typy ošetřovatelských pracovníků :
Sestra typu A: diplomovaná sestra, sestra-bakalářka, sestra-magistra ošetřovatelství a sestra specialistka (se specializací získanou podle stávajících legislativních norem). Sestra typu A je oprávněna pracovat samostatně na vymezených úsecích ošetřovatelství a vést práci sester typu B a pracovníků typu C. Pracuje samostatně v terénu i v nemocnici u lůžka převážně jako primární, skupinová nebo směnová sestra.
Sestra typu B: všeobecná sestra, která je připravena na střední škole se zdravotnickým zaměřením. Pracuje jako členka týmu vedeného sestrou typu A.
Ošetřovatelský pracovník typu C: je to nižší ošetřovatelský pracovník, který vykonává jednoduché práce pod vedením sestry typu A nebo B.
Pracovníci typu B a C s postupnou transformací středního zdravotnického školství a v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, Rady Evropy a Mezinárodní rady sester v budoucnu vytvoří jednu společnou kategorii ošetřovatelského personálu.
Rámcové náplně činností jednotlivých kategorií ošetřovatelských pracovníků vydává MZ ČR. Podrobněji jsou rozpracovány zaměstnavatelem příslušného zdravotnického zařízení v rámci pracovní smlouvy.
Registrace sester
V průběhu aktivního výkonu ošetřovatelské profese se sestry typu A a B registrují v centrálním registru sester. Registrace sester je časově omezená na 5 let, v jejichž průběhu sestra plní podmínky jejího dalšího obnovení. Jsou stanoveny zvláštním předpisem. Registrace motivuje sestry k dalšímu vzdělávání, umožní jejich volnější pohyb a srovnatelnost v rámci Evropské unie a poskytuje relevantní informace o počtu, složení, vzdělání a odborném zaměření pracovníků aktivních v ošetřovatelské profesi.
Vzdělávání ošetřovatelských pracovníků
Vzdělávání ošetřovatelských pracovníků typu A :
1. Základní studium k získání kvalifikace probíhá na samostatných vyšších zdravotnických školách a je ukončeno absolutoriem. Obory nejsou zastupitelné. Změní-li sestra pracoviště, které vyžaduje jinou sesterskou kvalifikaci, musí ji získat formou tzv. rozdílového studia na příslušné VZŠ.
2. Specializační vzdělávání je zaměřeno na klinické obory, na různé formy terénní a nemocniční péče a na management. Specializační studium probíhá v pověřených institucích a zdravotnických zařízeních.
3. Univerzitní vzdělání probíhá jako postkvalifikační vzdělávání sester v ošetřovatelství na univerzitách, nejčastěji na lékařských fakultách a to jako bakalářské, magisterské a doktorandské studium.
4. Kontinuálním vzděláváním je sestra povinna udržovat své odborné znalosti na úrovni současných vědeckých poznatků a to prostřednictvím organizovaných forem vzdělávání, odborných akcí profesních organizací a samostudiem .
Vzdělávání ošetřovatelských pracovníků typu B :
1. Kvalifikační příprava probíhá na střední škole se zdravotnickým zaměřením ukončené maturitní zkouškou.
2. Další vzdělávání poskytují certifikační a tématické kurzy.
3. Kontinuální vzdělávání je nezbytnou součástí profesního růstu.
Vzdělávání ošetřovatelských pracovníků typu C :
probíhá na pracovištích pověřených Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Průkaz odbornosti
Všechny stupně a typy vzdělávání a všechny aktivity v oblasti dalšího vzdělávání má sestra oficiálně zaznamenány v Průkazu odbornosti (indexu), který slouží jako podklad k registraci.
4. Organizace a řízení oboru
Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace
Základním metodickým rámcem pro realizaci cílů ošetřovatelství je ošetřovatelský proces. Je to systematický specifický způsob individualizovaného přístupu k ošetřování každého nemocného/klienta v nemocniční i terénní péči, která se uskutečňuje v 5 návazných krocích:
1. zhodnocení nemocného
2. stanovení ošetřovatelských problémů (diagnóz)
3. naplánování ošetřovatelské péče
4. provedení navržených opatření
5. zhodnocení efektu poskytnuté péče
Realizace ošetřovatelského procesu předpokládá zásadní změny v organizaci práce ošetřovatelského personálu. Práce sester v třísměnném provozu je při jeho aplikaci organizována těmito organizačními systémy práce :
- systém skupinové péče - skupinová sestra se během směny stará o určenou skupinu nemocných, odpovídá za zajištění ošetřovatelského procesu a vedení dokumentace. Každého nemocného osobně předá příslušné skupinové sestře z další směny.
- systém primárních sester - po přijetí na oddělení je nemocnému přidělena primární sestra, která pro něj vypracuje plán ošetřovatelské péče, za jehož realizaci nese odpovědnost po celou dobu jeho hospitalizace. Plán péče zajišťuje za pomoci dalších ošetřovatelských pracovníků. Není-li ve službě, nemocného předá sestrám další směny, po návratu do služby své nemocné přebírá zpět. Primární sestra se podílí v průběhu směny také na ošetřování nemocných, jimž primární sestrou není.
Uvedené organizační systémy vyžadují pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných, která se provádí formou krátkých porad ošetřovatelského týmu a předáváním služby za přítomnosti nemocného. Do ošetřovatelského procesu jsou aktivně zapojeni i studenti.
Ošetřovatelskou péči při ošetřovatelském procesu u hospitalizovaného nemocného plánuje primární nebo skupinová sestra. V terénu provádí sestra ošetřovatelský proces v úzké spolupráci s příslušným lékařem primární péče.
O ošetřovatelském procesu je vedena u každého nemocného/klienta samostatná ošetřovatelská dokumentace. Je součástí zdravotnické dokumentace.
Ošetřovatelský proces jako základní celostátní metodická norma poskytování ošetřovatelské péče se řídí metodickým pokynem MZ, který rozpracovává podrobněji standard pro jeho zavedení a realizaci.
Řízení ošetřovatelské péče
Nejvyšším metodickým článkem oboru je útvar Ministerstva zdravotnictví ČR vedený hlavní sestrou MZ. Metodicky řídí ošetřovatelství v ČR. Vyjadřuje se ke všem zásadním odborným, organizačním, ekonomickým a legislativním opatřením týkajícím se ošetřovatelství a práce ošetřovatelského personálu.
Jako svůj poradní orgán zřizuje hlavní sestra MZ Radu pro rozvoj ošetřovatelství, jejímiž členy jsou zástupci ošetřovatelské praxe, profesních sesterských organizací a zástupci vzdělávacích institucí. Rada připravuje podklady pro rozvoj oboru.
Struktura řízení ošetřovatelské péče uvnitř zdravotnického zařízení závisí na dohodě vedoucí sestry příslušného zařízení s jeho vedením.
Sledování kvality ošetřovatelské péče
Kvalitní ošetřovatelská péče je základním požadavkem současného ošetřovatelství. Definici kvalitní péče určují ošetřovatelské standardy, které současně stanovují její měřitelná kriteria. Ošetřovatelským standardem se rozumí dohodnutá profesní norma kvality. Standardy mohou být vydány jako legislativní normy (zákony, vyhlášky metodická opatření), nebo jsou vypracovány zdravotnickým zařízením, profesní organizací apod. Podle toho se řídí jejich závaznost. Ošetřovatelské standardy se týkají kategorií a kvalifikace ošetřovatelského personálu, realizace ošetřovatelského procesu, ošetřovatelské dokumentace, pracovních postupů, vybavení a personálního obsazení pracoviště z hlediska ošetřovatelské péče.
Zdravotnické zařízení je povinno dodržovat standardy dané legislativními normami a přijmout vlastní ošetřovatelské standardy, vycházející z rámcových standardů doporučených Ministerstvem zdravotnictví.
Etickým kodexem sester, který přijaly profesní sesterské organizace jsou povinni se řídit všichni členové těchto organizací. Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje dodržování etického kodexu a respektování práv nemocných (vyhlášených etickou komisí v r. 1992) všem pracovníkům oboru.
Hodnocení kvality ošetřovatelské péče (audit)
V řídících funkcích pracují sestry typu A, které mají dostatečnou ošetřovatelskou praxi u lůžka a vzdělání v ošetřovatelském managementu. U vrchních a staničních sester je potřebná specializace v příslušném oboru.
Vedoucí sestra je povinna pravidelně a průběžně hodnotit ve svém zařízení a na svém pracovišti kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, profesionální přístup sester k nemocným, organizaci práce ošetřovatelských pracovníků a spokojenost nemocných s ošetřovatelskou péčí. Při hodnocení používá objektivní a standardizované metody hodnocení.
5. Komunitní (terénní) ošetřovatelství
Z vyhlášky 424/2004 Sb
září 2006 XII ročník-ošetřovatelské dny
V souladu s definicí a cíli ošetřovatelství se rozšiřují samostatné činnosti sestry v terénní (komunitní) péči. Sestry kategorie A se mohou uplatňovat jako samostatné pracovnice veřejného zdravotnictví v komunitní péči:
- v preventivní péči, ve zdravotní výchově obyvatelstva, v péči o zdraví,
- v edukační práci s rizikovými skupinami apod.
- v péči o chronicky a nevyléčitelně nemocné a zdravotně postižené občany zajišťováním různých forem domácí péče.
Ministerstvo zdravotnictví ČR podporuje komunitní ošetřovatelství a ve spolupráci s hygienickou službou bude vytvářet funkční místa komunitních sester ve veřejném zdravotnictví.
6. Ošetřovatelský výzkum
Rozvoj oboru se opírá o vědecké poznatky v ošetřovatelství i dalších disciplin, vycházející z vědecko-výzkumné práce. České ošetřovatelství má výzkumnou bázi soustředěnou na univerzitách a na dalších vzdělávacích institucích. Tyto instituce jednak ve specializačním a univerzitním studiu vzdělávají sestry v základní metodice vědecko-výzkumné práce, jednak provádějí ošetřovatelský výzkum.
Ošetřovatelský výzkum je financován prostřednictvím grantových agentur a sponzorů. Každoročně lze přihlašovat projekty na libovolná ošetřovatelská témata a žádat o finanční podporu. Ministerstvo zdravotnictví může na základě společenské objednávky některá témata veřejně vyhlásit. Výsledky ošetřovatelských výzkumných studií a projektů jsou publikovány v odborném ošetřovatelském tisku, nebo se s nimi mohou sestry seznámit na odborných konferencích pořádaných některou sesterskou profesní organizací.
 
 

Reklama